Select Page

Izbirni predmeti v šolskem letu 2013-2014


Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda izbirne predmete. To so predmeti, ki jih učenec izbere v III. triletju po svojem interesu vendar niso nadomestilo za obvezne, temeljne predmete. Izbirni predmeti učencu omogočajo, da razvija svoja močna področja in zadovolji svoje interese.
Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se tudi ocenjujejo s številčnimi ocenami. So enourni, razen tujega jezika, ki je na urniku učenca po dve uri tedensko.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.
Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
Skupina za pouk izbirnega predmeta se oblikuje, če se zanjo prijavi dovolj učencev.
Na začetku šolskega leta ima učenec en mesec časa za »popravek« svoje izbire, izbirni predmet do konca septembra torej lahko zamenja. Lahko  se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor, in ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.
V šolskem letu 2013/2014 so se izvajajali izbirni predmeti:
PREDMET
ŠT. UR/TEDEN
UČITELJ
 Francoščina I
 2
 Lori Podgornik
 Francoščina II
 2
 Lori Podgovrnik
 Francoščina III
 2
 Lori Podgovrnik
 Gledališki klub
 1
 Tatjana Pleteršek
 Izbrani šport nogomet
 1
 Dušan Grabnar
 Izbrani šport odbojka
 1
 Barbara Jekoš
 Šport za sprostitev
 1
 Dušan Grabnar
 Šport za zdravje
 1
Barbara Jekoš, Dušan Grabnar
 Likovno Snovanje I
 1
 Irena Žle
 Likovno Snovanje II
 1
 Irena Žle
 Likovno Snovanje III
 1
 Irena Žle
 Sodobna priprava hrane
 1
 Alenka Malešič
 Načini prehranjevanja
 1
Alenka Malešič
 Multimedija
 1
Karolina Livk
 Poskusi v kemiji
 1
Irena Stegnar
 Turistična vzgoja
 1
Andreja Rudaš
Za šolsko leto 2014/2015 so bili ponujeni neslednji izbirni predmeti:
Ansambelska igra
Francoščina
Glasbeni projekt
Gledališki klub
Informacijsko opismenjevanje
Likovno snovanje
Kemija v vsakodnevnem življenju
Načini prehranjevanja
Poskusi v kemiji
Računalništvo
Sodobna priprava hrane
Šport
Turistična vzgoja
Opise ponujenih izbirnih predmetov najdete v podmenijih Izbirni predmeti v 2014/2015.
V šolskem letu 2014/2015 se bodo izvajajajo izbirni predmeti:
4. razred
PREDMET
ŠT. UR/TEDEN
UČITELJ
 Nemščina
 1
 Majda Koudila
 Šport
 1
 Dušan Grabnar/Barbara Jekoš
7. razred
PREDMET
ŠT. UR/TEDEN
UČITELJ
 Francoščina I
 2
 Lori Podgornik
 Gledališki klub
 1
 Tatjana Pleteršek
 Likovno snovanje I
 1
Irena Žle
 Nemščina I
 1
Majda Koudila
 Sodobna priprava hrane
 1
Alenka Malešič
 Šport za sprostitev
 1
Dušan Grabnar/Barbara Jekoš
8. razred:

 

PREDMET
ŠT. UR/TEDEN
UČITELJ
 Francoščina II
 2
 Lori Podgovrnik
 Šport za zdravje
 1
Barbara Jekoš, Dušan Grabnar
 Likovno Snovanje II
 1
 Irena Žle
 Poskusi v kemiji
 1
Irena Stegnar
 

 

9. razred:

 

PREDMET
ŠT. UR/TEDEN
UČITELJ
 Francoščina III
2
 Lori Podgovrnik
 Gledališki klub
1
Tatjana Pleteršek
 Izbrani šport Košarka
1
Barbara Jekoš, Dušan Grabnar
 Izbrani šport Nogomet
1
Barbara Jekoš, Dušan Grabnar
 Izbrani šport Odbojka
1
Barbara Jekoš, Dušan Grabnar
 Likovno snovanje III
1
Irena Žle
 Računalniška omrežja
1
Karolina Livk