Select Page

Francoščina


Izbirni predmet francoščina je triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, skupaj 70 ur letno. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja francoščine izstopi. Z učenjem francoščine lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
Pri pouku uporabljamo učbenik in delovni zvezek Junior 1, glede na učno skupino, ki zadostujeta za vsa tri leta učenja. Poleg učbenika je pouk popestren z dodatnimi učnimi listi in raznovrstnim gradivom. K ustvarjalnemu učenju pripomore dodatno projektno delo na različne teme (npr. izdelava plakatov, utrjevanje znanja z vajami na računalniku, v spletni učilnici, pisanje pisma francoskemu Božičku, sodelovanje pri francoski bralni znački…) Učenci na ta način usvajajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje.
Pri učenju francoščine učenci spoznavajo tudi nekatere značilnosti francoske kulture in tako razvijajo humanistični odnos do sveta, poglabljajo svoja spoznanja o njem in doživljajo druge kulturne vrednote. Ob primerjanju francoske kulture z lastno, učenci razvijajo strpen odnos do drugačnosti ter utrjujejo svojo kulturno identiteto.
Poučevanje francoščine uspešno povezujemo z drugimi predmeti v okviru medpredmetnega povezovanja (npr. obisk jezikovne tržnice, kuhanje in priprava francoskih sladic v povezavi z gospodinjstvom, ogled francoskega filma ali risanke v kinu v povezavi z zgodovino, glasbo in geografijo, spoznavanje francoske glasbe, filma, risank, kuhinje, običajev…)
V času izobraževanja učenec pridobi spretnosti poslušanja, branja in pisanja, ki obsegajo tako razumevanje kot tudi izražanje svojih misli v govorni in pisni obliki. Tematika upošteva zanimanje in starost učencev in aktualnost dogodkov, tako da pri tem izpostavi posebnost frankofonske civilizacije in vključi sledeče tematske sklope: osebni podatki, družina, šola, vrstniki, stanovanje, prosti čas, šport, glasba, TV, oblačila, prehrana, rastline in živali, praznovanja, počitnice in kulturo.
Lori Podgornik