Select Page

Projekti in naloge

1. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
(projekt ZRSŠ)
 Koordinator:
Nina Bradić
 Cilj:
-izboljšanje motivacije učencev za branje
-izboljšanje tehnike branja
 Dejavnost:
-priprava besedil in nalog za motivacijo
-okrepitev znanja o vrstah tehnik branja
-izobraževanje učiteljev
-nabava strokovne literature
 Pričakovani rezultat:
-več učencev sodeluje pri bralni znački
-izboljšanje rezultatov pri NPZ
-izboljšanje bralne pismenosti učencev
 Kazalniki:
-znan nabor tem in vsebin, ki učence zanimajo
-znana nabor dejavnikov, ki so jih učenci vnavedli za nemotivacijo
-znan nabor dejavnikov za ranljive skupine
 Podrobnejši načrt dela
 Preberite o čokoladi
 BUS povzetki
 Predstavitev projekta BRALNA PISMENOST za starše
 Polletno poročilo o projektu
2. Zdrav življenski slog Planica
 Koordinator:
Živa Cesar
 Cilj:
 -omogočiti učencem dodatni dve uri športne vzgoje
-spoznavanje različnih športov
-razvijanje odnosa do športa in gibanja
 Dejavnost:
-dvakrat tedensko izvedba športne dejavnosti
 Pričakovani rezultat:
-učenci se več gibajo
-učenci poznajo nove športe
 Kazalniki:
-udeležba učencev
-uspešnost izvedbe
3. UNICEF – POVEJ in UNICEF- Šola otrokovih pravic
 Koordinator:
Irena Lukić
 Cilj:
 -zmanjšanje nasilja
-manjša toleranca do nasilja
-iskanje drugih možnosti reševanja konfliktov
 Dejavnost:
-delavnice z učenci
-dosledne intervencije učiteljev in zaposlenih
 Pričakovani rezultat:
 -nižja stopnja nasilja
-učenci spregovorijo o nasilju
-manjša toleranca do nasilja
 Kazalniki:
-občutek varnosti pri učencih
-izboljšana šolska klima
4. Učenje učenja
 Koordinator:
Katja Winkler
 Cilj:
 -učitelji pridobijo kompetence za učenje in poučevanje
 Dejavnost:
-izobraževanje in delavnice za učitelje
-izvajanje novih praks pri delu z učenci
 Pričakovani rezultat:
-izboljšanje poučevanja
 Kazalniki:
-določeni v samem poteku projekta
5. SIMOS-Slovenska internetna mreža osnovnih šol
 Koordinator:
Katja Plos
 Cilj:
 -razvijanje in izboljševanje različnih vrst pismenosti s pomočjo IKT
 Dejavnost:
-priprava seznama knjig za posamezno bralno zbirko in objava le-te na spletu
-priprava navodil in nalog za delo z učenci (izmenjava med učitelji)
 Pričakovani rezultat:
-več prebranih knjig
-večje število otrok z bralno značko
-izboljšanje rezultata NPZ
 Kazalniki:
-obisk knjižnice
-bralna značka
-NPZ
6. Dobimo se na postaji
 Koordinator:
Katka Plos
 Cilj:
 -krepitev zavesti o javnem potniškem prometu
-spodbuditev spreminjanja potovalnih navad
 Dejavnost:
-delavnice za učence in učitelje
-evalvacija priročnika
-sodelovanje na natečajih
-projekt Prometna kača
 Pričakovani rezultat:
-ozaveščenje in sprememba odnosa do okolja in prometa
 Kazalniki:
-izvedba delavnic
-rezultat evalvacije
7. Integrirano učenje angleščine v prvem triletju
 Koordinator:
Lori Podgornik
 Cilj:
 -zgodnje opismenjevanje iz ANJ, učenje pesmic
-širjenje medkulturne zavesti
-medpredmetno povezovanje
 Dejavnost:
-integrirano učenje v rednem pouku ali v obliki ID
 Pričakovani rezultat:
-lažji prehod v redno poučevanje angleščine
-učenci se naučijo pesmic v angleščini
-učenci poznajo drugo kulturo
 Kazalniki:
-izkazano znanje in poznavanje jezika in kulture
8. Zdrava šola
 Koordinator:
Barbara Jekoš
 Cilj:
 -boljša samopodoba pri učencih
-izboljšanje medsebojnih odnosov
-večanje zavesti o zdravju
 Dejavnost:
-spodbujanje preventivnih dejavnosti v šoli
-spodbujanje zdravega prehranjevanja in gibanja (projektov, ki se izvajajo v šoli)
 Pričakovani rezultat:
-boljši medosebni odnosi
-aktivnost preventivnih projektov
-zavedanje učencev o pomenu raznolikosti šolskega jedilnika
 Kazalniki:
-medsebojni odnosi
-gibalna aktivnost učencev
-šolska prehrana
9. EKO šola
 Koordinator:
Goran Ivetić
 Cilj:
 -vzgojiti ekološko ozaveščenost
-boljše ločevanje odpadkov
-skrb za zdravje
 Dejavnost:
-organizacija Eko dneva
-izvedba Eko kviza
-izvedba Eko bralne značke
-izvajanje sprememb v smeri izboljševanja ekološkosti šole v skladu z aplikacijskim  načrtovanjem
-interesna dejavnost
-izvedba čistilne akcije
 Pričakovani rezultat:
-večja ekološka osveščenost
-razvoj šole v smeri ekologije
 Kazalniki:
-boljše ravnanje z odpadki
10. Shema šolskega sadja in Tradicionalni slovenski zajtrk (MIZKŠ)
 Koordinator:
Maja Stepančič
 Cilj:
 -ozavetiti o pomenu sadja
-učenci pojedo več sadja
-ozavestiti o tradiciji in pomenu doma pridelane hrane
 Dejavnost:
-dodatno razdeljevanje sadja
-izvedba tradicionalnega zajtrka v sodelovanju z dobavitelji
-pogovori
-likovni izdelki in plakati
 Pričakovani rezultat:
-boljše prehranske navade
 Kazalniki:
-večja poraba sadja
11. Raziskovalne naloge
 Koordinator:
Cvetka Konjar, Lota Gasser
 Cilj:
 -večanje motivacije za raziskovanje
-učenci se naučijo raziskovalnega pristopa
 Dejavnost:
-teoretično spoznavanje raziskovanja
-izvedba raziskovanj
-interesna dejavnost
 Pričakovani rezultat:
 -uspešno narejene raziskovalne naloge
 Kazalniki:
-število nalog in uspeh nalog na tekmovanjih
12. Bralne minute v OPB
 Koordinator:
Urška Gale
 Cilj:
 -spodbujanje branja
-razvijanje odnosa do knjig
 Dejavnost:
-enkrat tedensko tiho samostojno branje v vseh skupinah PB skupaj z učiteljem kot zgledom. Učenci sami prinesejo knjige
 Pričakovani rezultat:
 -učenci več berejo
-boljši odnos do branja in knjig
 Kazalniki:
-učenci prinesejo knjige
-učenci se veselijo bralnih minut
-izražanje pozitivnega odnosa do branja in knjig
13. Medpredmetno povezovanje – BRANJE
 Koordinator:
Zdenka Košnik, Tatjana Pleteršek
 Cilj:
 -učence pripraviti, da berejo raznovrstna umetnostna in neumetnostna besedila
-zviševanje bralnega interesa
-širjenje splošne razgledanosti
 Dejavnost:
-učiteljevo glasno branje med poukom (2 knjigi letno)
-projekt Bralna kača na razredni stopnji
-projekt Bralno društvo na predmetni stopnji
-dramski krožek
 Pričakovani rezultat:
-učenci znajo med seboj povezovati posamezne vsebine, povzemati in sklepati
 Kazalniki:
-rezultat NPZ
-pisno in ustno izražanje
-znanje
14. Akcija Očistimo okoliš
 Koordinator:
Goran Ivetić
 Cilj:
 -očistimo okolico šole
 Dejavnost:
-čistilna akcija, ki vključuje tudi starše in ostale
 Pričakovani rezultat:
-učenci se zavedajo pomena čistega okolja in akcije
-čistejša okolica
 Kazalniki:
-udeležba na akciji
-čista okolica
15. Dan odprtih vrat na temo Barve
 Koordinator:
Irena Žle
 Cilj:
 -razvijati odnos do barv
-spoznavanje vloge barv v našem okolju
-razvijanje možnosti doživljanja lepote barv v naravi…
 Dejavnost:
-prireditev za starše in učence
 Pričakovani rezultat:
-učenci in gostje spoznajo vlogo in pomen barv v življenju
 Kazalniki:
-uspeh prireditve
16. Moje slastne jesenske počitnice
 Koordinator:
Zdenka Košnik
 Cilj:
 -aktivno preživljanje prostega časa
-z eksperimenti priti do znanja
-navajanje na samostojnost pri pripravi hrane
 Dejavnost:
-naravoslovni poskusi
-likovne dejavnosti
-priprava prigrizkov
 Pričakovani rezultat:
-razumevanje poskusov
-pripravljeni prigrizki
-prijetno preživet čas
 Kazalniki:
-udeležba
-uspešnost izvedbe
17. Ljubljanski maraton
 Koordinator:
Dušan Grabnar, Tina Stranad Rot
 Cilj:
 -aktivno doživetje športne prireditve
-pritegniti čim več učencev
 Dejavnost:
-tek na Ljubljanskem maratonu
 Pričakovani rezultat:
 -višja udeležba od 2012
 Kazalniki:
-udeležba 15-20 učencev
18. Zmajev karneval -MOL
 Koordinator:
Irena Žle
 Cilj:
 -učenci likovno ustvarjajo
-učenci spoznajo karneval in mesto Ljubljana
 Dejavnost:
-udeležba na delavnicah
-izdelovanje kostumov
-udeležba na karnevalu
 Pričakovani rezultat:
-izdelani kostumi
 Kazalniki:
-uspešna udeležba na karnevalu
19. NEMČIJA IN Francija pripovedujeta
 Koordinator:
Lori Podgornik
 Cilj:
 -povečanje motivacije za učenje tujih jezikov
-stik z živim jezikom
-poznavanje nemških in francoskih pravljic (Grimm, Perrault)
 Dejavnost:
-priprava učencev na sodelovanje
-poslušanje pravljic v izvedbi Goethe inštituta in inštituta Charles Nodier
-izdelava stripa ali risbe na teme
-Razstava likovnih izdelkov v knjižnici Otona Župančiča
-izdelki so uvrščeni na tekmovanje za najboljši izdelek
 Pričakovani rezultat:
 -višji nivo motivacije pri učencih za učenje drugega tujega jezika, sodelovanje v bralni znački in za književnost
-vsi udeleženi učenci izdelajo likovni izdelek
 Kazalniki:
-izkazano večje zanimanje za tuji jezik in kulturo
-mogoča nagrada na tekmovanju
20. Comenius partnersvo Diferent colors, the same meaning 2012-2014
 Koordinator:
Lota Gasser
 Cilj:
 -spoznavanje drugih kultur
-spoznavanje šolskih sistemov v tujini
-ustvarjanje novih vezi in mreže za bodoče sodelovanje
 Dejavnost:
-mednarodno sodelovanje
-obisk tujine
-organizacija obiska iz tujine
 Pričakovani rezultat:
-ustavrjena nova mreža partnerjev naše šole
-nove izkušnje učencev
 Kazalniki:
-uspešna udeležba in aktivnosti naše šole